Wysokość składki miesięcznej na potrzeby izby

UCHWAŁA nr 3

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Radomiu

z dnia 19 czerwca 2023 r.

W sprawie uchwalenia budżetu Izby na 2023 rok i ustalenia wysokości składek rocznych na potrzeby Izby, zgodnie z punktem 8 porządku obrad:

Na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 ze zm.) Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu postanawia:

  1. Ustalić wysokość składki miesięcznej na potrzeby izby w wysokości:
– 170 (słownie: sto siedemdziesiąt) złotych od adwokata wykonującego zawód.- 110 (słownie: sto dziesięć) złotych od adwokata wykonującego zawód, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty.

– 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych od adwokata członka Izby Adwokackiej niewykonującego zawodu adwokata.

– 30 (słownie: trzydzieści) złotych od aplikanta adwokackiego.

  1. Zatwierdzić przedłożony preliminarz budżetowy Izby Adwokackiej na 2023 rok.
  2. Upoważnić Okręgową Radę Adwokacką w Radomiu do dokonywania przesunięć w poszczególnych pozycjach budżetowych po stronie wpływów i wydatków przy zachowaniu równowagi budżetowej.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.