Obowiązek szkolenia

Najwyższe kwalifikacje zawodowe adwokata, obok kwalifikacji etycznych, stanowią warunek, a jednocześnie gwarancję realizacji jego społecznej roli w Rzeczypospolitej Polskiej i w zjednoczonej Europie. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest niezbywalnym prawem i obowiązkiem każdego adwokata. Realizacja tego prawa i obowiązku następuje poprzez samokształcenie oraz udział adwokatów i prawników zagranicznych z Unii Europejskiej wpisanych na listę adwokatów w różnych formach szkolenia, w tym zwłaszcza organizowanych przez samorząd adwokacki.

Zasady podnoszenia kwalifikacji przez adwokatów określa uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 listopada 2011 roku „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” (tekst jednolity – obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 grudnia 2015 r. – dalej Uchwała). Pełny tekst uchwały dostępny jest tutaj (http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-uchwala-nr-57-2011doskonalenie-106.pdf).

Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poprzez samokształcenie oraz udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez samorząd adwokacki lub w innych formach przewidzianych w Uchwale.

Obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód oraz wykonujący stałą praktykę̨ prawnicy z Unii Europejskiej wpisani na listę̨ prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką, z wyjątkiem osób, którym nadano stopień́ naukowy doktora habilitowanego.

Aplikanci adwokaccy mają prawo uczestniczyć́ w szkoleniu zawodowym adwokatów na zasadach określonych Uchwałą.

Formy realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Adwokat może spełniać obowiązek doskonalenia zawodowego w następujących formach:

  • poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych organizowanych przez samorząd zawodowy adwokatury;
  • poprzez udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach lub wykładach organizowanych przez inne instytucje, niż samorząd zawodowy adwokatury;
  • poprzez samokształcenie, które wyraża się bądź́ w przygotowaniu i publikacji opracowania o charakterze naukowym oraz publicystyczno-prawnym, bądź́ w przygotowaniu i przeprowadzeniu wystąpienia w ramach form szkolenia, o których mowa powyżej;
  • poprzez prowadzenie zajeść́ szkoleniowych dla aplikantów adwokackich w ramach szkolenia organizowanego przez samorząd zawodowy adwokatury oraz zajęć w zakresie edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach akcji społecznych prowadzonych przez samorząd zawodowy adwokatury.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia również stanowi realizację obowiązku doskonalenia zawodowego, jeżeli dotyczy zagadnień́ prawnych lub innych związanych z wykonywaniem zawodu adwokata.Za wystąpienie w rozumieniu Uchwały rozumie się w szczególności wykład, udział w dyskusji panelowej, przeprowadzenie ćwiczeń́ lub zajeść́ praktycznych.

Zasady organizacji szkoleń i innych form realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Okręgowa Rada Adwokacka organizuje szkolenia zawodowe w wymiarze nie mniejszym niż̇ 20 godzin rocznie. Obowiązek ten Okręgowa Rada Adwokacka może zrealizować́, organizując szkolenia we własnym zakresie lub zlecić́ ich przeprowadzenie uniwersytetom lub innym wyspecjalizowanym instytucjom.

Okręgowa Rada Adwokacka składa Naczelnej Radzie Adwokackiej roczne sprawozdanie z przeprowadzonego szkolenia zawodowego w terminie do 31 stycznia następnego roku. Sprawozdanie powinno obejmować́ informację na temat zorganizowanych zajeść́ szkoleniowych, w szczególności osób prowadzących zajęcia, tematów zajeść́ oraz liczby adwokatów w nich uczestniczących.

Naczelna Rada Adwokacka może samodzielnie lub z innymi podmiotami organizować́ szkolenia, a także może podejmować́ inne działania służące realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Zasady rozliczania adwokatów z wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

W celu spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego adwokat powinien uzyskać́ w danym roku kalendarzowym co najmniej 12 punktów szkoleniowych, rozliczanych na zasadach określonych poniżej.

Udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego odpowiada następującej liczbie punktów szkoleniowych:

Forma doskonalenia zawodowego Liczba punktów
Uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, konferencjach lub wykładach, nie mniej niż̇ jedna godzina, za każdą̨ pełną godzinę̨. 1 punkt
Przygotowanie i opublikowanie opracowania o objętości do 20 stron. 6 punktów
Przygotowanie i opublikowanie opracowania o objętości powyżej 20 stron 12 punktów
Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia, nie krótszego niż̇ 1 godzina, skierowanego do osób mających wykształcenie prawnicze lub studentów prawa, za każdą̨ pełną godzinę̨. 2 punkty
Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia, nie krótszego niż̇ 1 godzina, skierowanego do osób nie mających wykształcenia prawniczego, za każdą̨ pełną godzinę̨. 1 punkt

Okręgowa Rada Adwokacka zobowiązana jest czuwać́ nad realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego przez członków izby, a w przypadku stwierdzenia umyślnego naruszenia tego obowiązku podejmować́ przewidziane prawem działania dyscyplinujące, w tym także wszczynać postępowanie dyscyplinarne. Okręgowa rada adwokacka w terminie do 30 czerwca każdego roku przesyła do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej informację o podjętych działaniach dyscyplinujących, a dotyczących stwierdzonych uchybień w realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego przez członków izby w poprzednim roku kalendarzowym.