Patronaty

Dziekan Izby Adwokackiej w Radomiu obejmuje Patronatem Honorowym konferencje, wydarzenia naukowe, kulturalne, o charakterze niekomercyjnym, związane z rozwojem inicjatyw prawnych, społecznych, kulturalnych i innych, w szczególności wydarzeń związanych z promocją i kreowaniem pozytywnego wizerunku adwokatury i środowiska prawniczego.

Dziekan Izby Adwokackiej w Radomiu nie obejmuje Patronatem Honorowym statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji, nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Izba Adwokacka w Radomiu
Ul. Młynarska 10
26-600 Radom
Tel. 507 142 297 e-mail: ora.radom@adwokatura.pl

Wniosek z  dopiskiem „Patronat Honorowy” można wysłać pocztą na adres:

Izba Adwokacka w Radomiu
Ul. Młynarska 10
26-600 Radom
lub pocztą elektroniczną na adres: ora.radom@adwokatura.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem:

  • osoba prawna
  • osoba fizyczna
  • jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.

Uwagi:

  • organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o przyznanym Patronacie Honorowym w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z wydarzeniem
  • organizatorowi udostępnia się logo Izby Adwokackiej w Radomiu, które może być wykorzystywane wyłącznie w związku z organizacją wydarzenia oraz w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z wydarzeniem
  • w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem używania Patronatu Honorowego Dziekan Izby Adwokackiej w Radomiu może odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie. O podjętej decyzji organizator będzie poinformowany w formie pisemnej

Opłaty: Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed datą planowanego wydarzenia.
Z wnioskiem o objęcie przez Dziekana Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku występuje organizator.
Organizator otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej o przyznaniu bądź odmowie przyznania Patronatu Honorowego.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o objęcie przez Dziekana Izby Adwokackiej w Radomiu Patronatem Honorowym wydarzenia
  • załączniki (np. program wydarzenia, inni patroni).