Komisja doskonalenia zawodowego

Cele i zadania Komisji:

Zgodnie z uchwałą nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 listopada 2011 roku „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, Okręgowa Rada Adwokacka zobowiązana jest czuwać nad realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego przez Członków Izby. Komisja Doskonalenia Zawodowego wspiera Okręgową Radę Adwokacką w tym zakresie, na bieżąco realizując te zadania. Przede wszystkim organizuje szkolenia umożliwiając adwokatom podnoszenie kwalifikacji zawodowych z różnych dziedzin prawa, dbając przy tym o różnorodność tematyki szkoleniowej jak również podnoszenie kwalifikacji Członków Izby w zakresie praktyki, w tym zasad stosowania i wykładni prawa. Komisji czuwa ponadto nad wykonaniem obowiązku doskonalenia zawodowego przez Członków Izby dokonując corocznej weryfikacji sprawozdań adwokatów z realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Do bieżących zadań Komisji należy:

1. opracowywanie tematyki szkoleń;
2. układanie harmonogramu szkoleń;
3. organizacja szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych;
4. zapewnienie przeprowadzenia szkoleń przez specjalistów z danej dziedziny wiedzy;
5. kontakt z członkami Izby w zakresie organizacji szkoleń i wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego;
6. weryfikacja sprawozdań adwokatów z wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego;
7. sporządzanie sprawozdań do Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie zorganizowanych przez Izbę w danym roku kalendarzowym szkoleń, w szczególności osób prowadzących zajęcia, tematów zajęć oraz liczby uczestników;
8. przedkładanie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej corocznej informacji o podjętych przez Izbę działaniach dyscyplinujących, dotyczących stwierdzonych uchybień w realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego przez członków Izby w poprzednim roku kalendarzowym.

Skład Komisji:

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego

Adw. dr Monika Strus-Wołos

Członkowie Komisji

Adw. Marek Jagielski

Adw. dr Monika Żuchowska-Grzywacz

Komisja integracji środowiskowej

Komisja Integracji  zajmuje się działalnością o charakterze kulturalnym, turystycznym, sportowym. Jej celem jest integrowanie środowiska adwokatów i aplikantów adwokackich, przy okazji organizacji różnego rodzaju wydarzeń i spotkań.

Skład Komisji:

Przewodnicząca Komisji Integracji środowiskowej

Adw. Ewelina Leszczyńska

Członkowie Komisji

Adw. Grzegorz Kaczmarek

Adw. Paweł Długosz

Adw. Michał Krawczyk

Adw. Anna Gębczyk

Adw. Daniel Stańczyk

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Komisją serdecznie zachęcam do działania i proszę o kontakt pod numerem tel. 507-142-297

Komisja ds. wizerunku i strony internetowej

Komisja ds. wizerunku i strony internetowej czuwa nad dbałością o wizerunek Adwokatury, informuje o podejmowanych przez Nią inicjatywach społecznych, o bieżących wydarzeniach z życia Izby Adwokackiej w Radomiu takich jak szkolenia, konferencje, działalność Pro Bono.

Skład Komisji:

Przewodnicząca Komisji
Adw. Żaneta Zacharska-Mendyka

Zastępca Przewodniczącej
Adw. Mikołaj Wachowicz

Członkowie:
Adw. Magdalena Sokołowska
Adw. Barbara Młodawska
Adw. Marcin Kaczmarek
Adw. Magdalena Sas – Badowska
Adw. Ewa Pożyczka – Grabowska