Wpis na listę aplikantów adwokackich

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o adwokaturze z późn. zmianami, osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką są uprawnione do ubiegania się o wpis na listę aplikantów Izby Adwokackiej w Radomiu przez okres 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego. Wpis na listę może być dokonany po uprzednim złożeniu wniosku (Uchwała nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku w sprawie Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, z późn. zmianami) do.

Osoby, które chcą rozpocząć aplikację adwokacką od 1 stycznia 2021 roku proszone są o złożenie w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu, ul. Młynarska 10, następujących dokumentów:

1. wniosek o wpis na listę aplikantów,

2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego,

3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

4. oświadczenie dotyczące postępowania karnego i dyscyplinarnego,

5. złożenie oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu)