W dniu 4 września 2020 r. w Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Radomiu, które z uwagi na sytuację epidemiczną przeprowadzone zostało w szczególnych warunkach sanitarnych.

Gośćmi na Zgromadzeniu byli Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela oraz Członek Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati.

Zgromadzenie udzieliło absolutorium organom Izby za okres sprawozdawczy oraz dokonało wyboru jej nowych władz statutowych.

Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej został ponownie wybrany adw. Marek Jagielski, Prezesem Sądu Dyscyplinarnego adw. Jarosław Wołos, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej adw. Rafał Fijałkowski, zaś Rzecznikiem Dyscyplinarnym adw. Izabela Busiakiewicz–Żuchowska, która zastąpiła na tym stanowisku adw. Pawła Piechurskiego.

W skład Okręgowej Rady Adwokackiej wybrani zostali: adw. Jadwiga Magiera, adw. Anna Gębczyk, adw. Tomasz Burda, adw. Jarosław Grabkowski, adw. Daniel Stańczyk, adw. Grzegorz Kaczmarek, adw. Erwin Kruczoń, adw. Sylwia Zarachowicz-Woś

Zgromadzenie podjęło również uchwały, które zamieszczone są poniżej:

 

UCHWAŁA nr 3

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Radomiu

z dnia 4 września 2020

W sprawie uchwalenia budżetu Izby na 2020 rok i ustalenia wysokości składek rocznych na potrzeby Izby, zgodnie z punktem 8 porządku obrad:

Na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. (t. j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 1184 ze zm.) Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu postanawia:

  1. Ustalić wysokość składki miesięcznej na potrzeby izby w wysokości:
    – 230 (słownie: dwieście trzydzieści) złotych od adwokata wykonującego zawód za miesiące styczeń i luty 2020 r. i 150 zł (sto pięćdziesiąt) złotych za miesiące marzec – grudzień 2020 r.

– 140 (słownie: sto czterdzieści) złotych od adwokata wykonującego zawód, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty za miesiące styczeń i luty 2020 r. i 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) złotych za miesiące marzec – grudzień 2020 r.

– 140 (słownie: sto czterdzieści) złotych od adwokata członka Izby Adwokackiej niewykonującego zawodu adwokata za miesiące styczeń i luty 2020 r. i 100 (słownie: sto) złotych za miesiące marzec – grudzień 2020 r.

– 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych od aplikanta adwokackiego za miesiące styczeń i luty 2020 r. i 20 (słownie: dwadzieścia) złotych za miesiące marzec – grudzień 2020 r.

2. Zatwierdzić przedłożony preliminarz budżetowy Izby Adwokackiej na 2020 rok.
3. Upoważnić Okręgową Radę Adwokacką w Radomiu do dokonywania przesunięć w poszczególnych pozycjach budżetowych po stronie wpływów i wydatków przy zachowaniu równowagi budżetowej.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

 

UCHWAŁA nr 4

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Radomiu

z dnia 4 września 2020 r.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu zwraca się do Naczelnej Rady Adwokackiej o wystąpienie na podstawie par. 4 ust. 2 uchwały NRA z dnia 15 października 1972 r. o ustanowieniu odznaki adwokackiej (t.j. obwieszczenie Prezydium NRA z dnia 31 stycznia 2017 r.) z wnioskiem do najbliższego Krajowego Zjazdu Adwokatury, po zasięgnięciu opinii Kapituły, o nadanie pośmiertnie dla adwokata Zbigniewa Orła Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym.

Uzasadnienie

Adwokat Zbigniew Orzeł położył szczególnie wielkie zasługi dla Izby Adwokackiej w Radomiu i całej Adwokatury Polskiej, jak również miał szczególnie istotny wkład w realizację wartości określonych w naszej dewizie znajdującej się na sztandarze Adwokatury Polskiej.

Przez wiele kadencji pracował na rzecz samorządu adwokackiego oraz lokalnej społeczności. W latach 80-tych XX wieku był odważnym, bezkompromisowym obrońcą w sprawach politycznych, za co spotkała go straszna niesprawiedliwość i cierpienie. W 1989 roku został przewodniczącym Miejskiej Komisji Wyborczej w pierwszych wolnych wyborach, a także członkiem Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej i Chrześcijańskiego Ruchu Obywatelskiego. Za życia odznaczony medalem Adwokatura Zasłużonym i Zasłużony dla Miasta Radomia.

 

UCHWAŁA nr 5

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Radomiu

z dnia 4 września 2020 r.

Izba Adwokacka w Radomiu postuluje do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany przepisów ustawy Prawo o adwokaturze zmieniających sposób zwoływania i przeprowadzania zgromadzeń izbowych i Krajowego Zjazdu Adwokatury w taki sposób, by w nadzwyczajnych okolicznościach wyłączających możliwość odbycia takich zgromadzeń w sposób bezpośredni, to jest poprzez osobisty udział uprawnionych, odbywały się one z wykorzystaniem elektronicznych mechanizmów łączności zdalnej. Szczegółowe reguły odbywania zgromadzeń i zjazdów w takich okolicznościach zostaną określone w regulaminie, który opracuje Naczelna Rada Adwokacka.

 

UCHWAŁA nr 6

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Radomiu

z dnia 4 września 2020 r.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu wnosi o zobowiązanie Naczelnej Rady Adwokackiej do niezwłocznego określenia zasad tworzenia oraz funkcjonowania Centrów Mediacji przy izbach adwokackich.