W dniu 18 czerwca 2019 r. odbyło się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu przy ul. Młynarskiej 10 Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Radomiu. Gościem specjalnym był pan Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela.
Przewodniczącym Zgromadzenia wybrany został kolega adw. Mikołaj Wachowicz, zastępcą przewodniczącego adw. Kinga Dolega, sekretarzem adw. Grzegorz Grzona.

Zgromadzenie przebiegało według ustalonego porządku. Po wyborze komisji mandatowej, skrutacyjnej i wnioskowej przedstawione zostały sprawozdania Okręgowej Rady Adwokackiej, Sądu Dyscyplinarnego oraz Komisji Rewizyjnej.

W międzyczasie głos zabrał Prezes NRA adw. Jacek Trela. Przedstawił bieżące problemy jakie stoją obecnie przez Naczelną Radą Adwokacką oraz całą Adwokaturą. Poruszył w szczególności zagadnienie tajemnicy zawodowej i obrończej, której próby obejścia przez organy państwa zdarzają się coraz częściej. Wskazał w dalszej części swojego wystąpienia na bardzo istotne z punktu widzenia pełnomocników zmiany w procedurze cywilnej jak również na poważne zmiany w zakresie prawa karnego.

W czasie Zgromadzenia głos zabierał również Dziekan ORA w Radomiu adw. Marek Jagielski. Oprócz sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu w ostatnim roku, wskazał również na nową inicjatywę jaką będzie powstające przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Radomiu Centrum Mediacyjne.

W dalszej części Zgromadzenie podjęło zaplanowane uchwały w tym dotyczącą utrzymania składek adwokackich oraz dla aplikantów adwokackich na obecnym poziomie. Nowością jest wysokość pierwszej składki dla adwokata wykonującego zawód w kwocie 3000 zł.