W dniu 21 czerwca 2024 r. w siedzibie ORA odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Radomiu.
Zgromadzenie otworzył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Marek Jagielski witając wszystkich gości, w tym Wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Bartosza Grohmana oraz adw. Łukasza Miśkiewicza, który zwyciężył w tegorocznych wyborach samorządowych i objął stanowisko Burmistrza Miasta Pionki. Zgromadzenie wysłuchało wystąpień zaproszonych gości.
Następnie Sprawozdania z działalności organów ORA złożyli Dziekan ORA adw. Marek Jagielski, Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Jarosław Wołos, Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego adw. Magdalena Sas-Badowska oraz Członek Komisji Rewizyjnej adw. Paweł Wojasiewicz.
Zgromadzenie udzieliło absolutorium organom Izby za okres sprawozdawczy, podjęło uchwały budżetowe oraz zwróciło się do Ministra Sprawiedliwości o pilne podjęcie realnych działań zmierzających do określenia wysokości wynagrodzeń za świadczenie pomocy prawnej z urzędu oraz opłat za czynności adwokackie, na poziomie odpowiadającym aktualnym realiom rynkowym, popierając jednocześnie działania podejmowane w tym zakresie przez Naczelną Radę Adwokacką i Prezesa NRA adw. Przemysława Rosatiego. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu zwróciło się do Ministra Sprawiedliwości również z wnioskiem o pilne podjęcie prac mających na celu ujednolicenie zasad wstępu adwokatów do aresztów śledczych, a także zorganizowania ich w sposób nienaruszający godności adwokatów.

Podczas zgromadzenia adw. Grzegorz Kaczmarek został uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, przyznanej przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej za jego wieloletnią działalność samorządową. Adw. Grzegorz Kaczmarek jest adwokatem broniącym zasad i godności adwokatury, który od początku swojej pracy zawodowej czynnie uczestniczy w życiu samorządowym Izby Adwokackiej w Radomiu. Z ogromnym zaangażowaniem wypełnia powierzone mu przez samorząd adwokacki obowiązki, pełniąc szereg odpowiedzialnych funkcji.
Odznakę wręczył Panu Mecenasowi Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Bartosz Grohman.