W dniu 19 czerwca 2023 r. w siedzibie ORA w Radomiu odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Radomiu.
Zgromadzenie otworzył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu adw. Marek Jagielski. Gośćmi na Zgromadzeniu byli Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati oraz opiekun Izby Radomskiej Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Bartosz Grohman.
Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań, przystąpiono do głosowania nad uchwałami, których podjęcie zostało przewidziane w porządku obrad. Zgromadzenie udzieliło absolutorium organom Izby za okres sprawozdawczy oraz podjęło uchwały budżetowe.

UCHWAŁA nr 3
Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Radomiu
z dnia 19 czerwca 2023 r.

W sprawie uchwalenia budżetu Izby na 2023 rok i ustalenia wysokości składek rocznych na potrzeby Izby, zgodnie z punktem 8 porządku obrad:
Na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 ze zm.) Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu postanawia:
1. Ustalić wysokość składki miesięcznej na potrzeby izby w wysokości:
– 170 (słownie: sto siedemdziesiąt) złotych od adwokata wykonującego zawód.
– 110 (słownie: sto dziesięć) złotych od adwokata wykonującego zawód, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty.
– 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych od adwokata członka Izby Adwokackiej niewykonującego zawodu adwokata.
– 30 (słownie: trzydzieści) złotych od aplikanta adwokackiego.
2. Zatwierdzić przedłożony preliminarz budżetowy Izby Adwokackiej na 2023 rok.
3. Upoważnić Okręgową Radę Adwokacką w Radomiu do dokonywania przesunięć w poszczególnych pozycjach budżetowych po stronie wpływów i wydatków przy zachowaniu równowagi budżetowej.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.