Wpis na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Radomiu

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o adwokaturze, osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką są uprawnione do ubiegania się o wpis na listę aplikantów Izby Adwokackiej w Radomiu przez okres 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Wpis na listę aplikantów może być dokonany po uprzednim złożeniu w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu, ul. Młynarska 10 następujących dokumentów:
1. wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich,
2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego,
3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
4. oświadczenie o postępowaniu karnym i dyscyplinarnym,
5. złożenie oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu)