Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu w składzie :

 1. adw. Marek Jagielski – Dziekan ORA w Radomiu
 1. adw. Tomasz Burda – Wicedziekan ORA w Radomiu

 2. adw. Grzegorz Kaczmarek – Skarbnik ORA w Radomiu

 3. adw. Jarosław Grabkowski – Sekretarz ORA

 4. adw. Anna Gębczyk– Z-za Sekretarza ORA

 5. adw. Daniel Stańczyk – Członek ORA w Radomiu

 6. adw. Ewelina Leszczyńska – Członek ORA w Radomiu

 7. adw. Robert Wójcik – Członek ORA w Radomiu

 8. adw. Jarosław Krawczyk – Członek ORA w Radomiu

W głosowaniu obiegowym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość przeprowadzonym w dniu 20 marca 2020r. Rada Adwokacka w Radomiu podjęła jednomyślnie uchwałę następującej treści:

 1. W związku z wprowadzonym stanem zagrożeniem epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zarządzeniami prezesów sądów powszechnych o odwołaniu posiedzeń sądowych, a także rekomendacjami Ministerstwa Sprawiedliwości co do trybu pracy sądów i podejmowania czynności procesowych, w tym niewyznaczania posiedzeń sądów w kwietniu 2020 r., kierując się względami zdrowotnymi i mając na względzie wynikłe z tego istotne ograniczenia działalności zawodowej adwokatów i aplikantów adwokackich oraz w celu przeciwdziałania negatywnym materialnym dla nich skutkom Rada Adwokacka postanawia do dnia 15 maja 2020 r. odroczyć obowiązek terminowego wpłacenia na rachunek Izby Adwokackiej w Radomiu składki izbowej należnej za marzec 2020 r., a do dnia 31 maja 2020r . odroczyć obowiązek terminowego wpłacenia na rachunek Izby Adwokackiej w Radomiu składki izbowej należnej za kwiecień 2020r.

 2. Przyjąć,że odroczenie terminu płatności nie obejmuje składek ubezpieczeniowych należnych z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 3. Adwokat lub aplikant adwokacki, który z powodu skutków epidemii znajdzie się w wyjątkowo trudnej materialnie sytuacji uprawniony jest do wnioskowania do Rady Adwokackiej w Radomiu o zastosowanie wobec niego dalej idących ulg.
  Warunkiem ubiegania się o ulgi jest złożenie indywidualnego wniosku z umotywowaniem i udokumentowaniem rzeczywistego wpływu zaistniałej sytuacji na niemożność realizacji obowiązku uiszczenia składek samorządowych lub wymagającego udzielenia innej pomocy materialnej.Decyzję w zakresie ewentualnego dalszego odroczenia terminu płatności składek miesięcznych należnych od adwokatów i aplikantów adwokackich na potrzeby Izby Adwokackiej w Radomiu podjąć stosownie do aktualnych uwarunkowań spowodowanych trwaniem stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem SARS-CoV-2 i sytuacji finansowej Izby.

 1. Zobowiązuje się każdego adwokata i aplikanta adwokackiego, który z powodu skutków wirusa SARS-CoV-2 on sam lub inny najbliższy członek jego rodziny, z którym pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, zachorował, został hospitalizowany, odbywa kwarantannę, do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dziekana Izby Adwokackiej celem podjęcia niezwłocznych działań mających na celu udzielenie potrzebnej pomocy materialnej i zawodowej.

 2. Przyjąć, że we właściwości Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Radomiu pozostają decyzje w zakresie ewentualnego umorzenia całości lub części składki miesięcznej na potrzeby Izby Adwokackiej w Radomiu, których termin płatności upływałby w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem SARS-CoV-2.

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 4. Treść uchwały podać do wiadomości członkom Izby Adwokackiej w Radomiu.