W dniu 4 października 2022 roku, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu, miało miejsce uroczyste ślubowanie adwokackie, które przed Dziekanem Rady adw. Markiem Jagielskim złożyły adw. Patrycja Rybak oraz adw. Sylwia Cieciora.
Wydarzenie to stanowi dla adwokatów zwieńczenie trzech lat aplikacji oraz egzaminu adwokackiego. W trakcie przemówienia Dziekan zaakcentował znaczenie wypowiadanych słów roty ślubowania, którymi winien się kierować adwokat zarówno w swojej codziennej pracy zawodowej jak i życiu prywatnym oraz życzył ślubującym wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.
Dziekan odczytał również ślubującym list gratulacyjny przesłany wraz z upominkami książkowymi przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysława Rosatiego.