Poznaj nasz Samorząd

Podstawowym zadaniem adwokatury jest udzielanie pomocy prawnej, współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowanie i stosowania prawa.

Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego, gwarantowanego przez art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Ustrój i organizację adwokatury reguluje ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.Nr 16 poz.124).

Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na określonym przez Naczelną Radę Adwokacką terytorium Państwa, tworzą Radomską Izbę Adwokacką. Izba Adwokacka obejmuje swoim zasięgiem:- z Województwa Mazowieckiego:

 1. miasto Radom

 2. Starostwo Powiatowe w Białobrzegach

 3. Starostwo Powiatowe w Radomiu,

 4. Starostwo Powiatowe w Kozienicach,

 5. Starostwo Powiatowe w Zwoleniu,

 6. Starostwo Powiatowe w Szydłowcu,

 7. Starostwo Powiatowe w Lipsku,

 8. Starostwo Powiatowe w Przysusze,

 9. Starostwo Powiatowe w Grójcu,

 10. Gmina Miasta Radomia (na prawach powiatu)

Zadaniem samorządu zawodowego adwokatury jest m.in.:

 1. reprezentowanie adwokatury;

 2. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata;

 3. doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich;

 4. ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie;

 5. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Organami Izby Adwokackiej są:

 1. Zgromadzenie Izby składające się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów;
 2. Okręgowa Rada Adwokacka;
 3. Sąd Dyscyplinarny;
 4. Rzecznik Dyscyplinarny;
 5. Komisja Rewizyjna.

Zwyczajne zgromadzenie izby – zwoływane przez Okręgową Radę Adwokacką – odbywa się raz do roku. Nadzwyczajne zgromadzenie zwołuje się na żądanie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, okręgowej rady adwokackiej, komisji rewizyjnej lub jednej trzeciej adwokatów członków izby. Zgromadzenie zwołuje się w ciągu sześciu tygodni od zgłoszenia żądania. Do zakresu działań zgromadzenia izby adwokackiej należą: wybór delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury; wybór Dziekana, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członków i zastępców członków Okręgowej Rady Adwokackiej, Sądu Dyscyplinarnego i Komisji Rewizyjnej; uchwalanie budżetu izby i ustalanie wysokości składek rocznych na potrzeby izby; rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej; zatwierdzanie – po wysłuchaniu wniosków komisji rewizyjnej – zamknięć rachunkowych i udzielanie Okręgowej Radzie Adwokackiej absolutorium; podejmowanie innych uchwał.

Okręgowa Rada Adwokacka

Okręgowa Rada Adwokacka składa się z dziekana, pięciu do piętnastu członków i z dwóch do czterech zastępców członków. Prezesowi Sądu Dyscyplinarnego i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Okręgowej Rady Adwokackiej.

Do zakresu działania Okręgowej Rady Adwokackiej należą wszystkie sprawy adwokatury, których załatwienia ustawa nie zastrzega organom adwokatury oraz innym organom Izb Adwokackich, organom zespołów adwokackich lub organom państwowym. Do zakresu działania Okręgowej Rady Adwokackiej należy występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy. Okręgowa Rada Adwokacka może zawiesić w czynnościach zawodowych, do czasu uiszczenia należności, adwokata, który zalega – pomimo wezwania – z zapłatą składki dłużej niż 6 miesięcy.

Okręgowa Rada Adwokacka podejmuje uchwały do ważności których wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym dziekana lub wicedziekana. Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej zapada większością głosów; w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego. Uchwały w sprawach osobowych zapadają w głosowaniu tajnym. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący, który ujawnia swój głos.

Od uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej, podjętej w pierwszej instancji w sprawach indywidualnych, służy zainteresowanemu odwołanie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Kompetencje dziekana i wicedziekana okręgowej rady adwokackiej

Dziekan reprezentuje Okręgową Radę Adwokacką, kieruje jej pracami, przewodniczy na jej posiedzeniu oraz wykonuje czynności przewidziane w niniejszej ustawie. Wicedziekan jest stałym zastępcą dziekana. Dziekan może udzielić adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu ostrzeżenia za dopuszczenie się uchybienia mniejszej wagi. Decyzja dziekana podlega zaskarżeniu do Okręgowej Rady Adwokackiej. Inne decyzje dziekana podlegają zaskarżeniu w wypadkach przewidzianych w ustawie.

Sąd Dyscyplinarny

Do zakresu działania sądu dyscyplinarnego należy wydawanie orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych członków izby. Sąd dyscyplinarny składa się z prezesa, wiceprezesa, członków oraz zastępców członków. Sąd dyscyplinarny orzeka w kompletach składających się z trzech sędziów.

Rzecznik Dyscyplinarny

Do zakresu działania rzecznika dyscyplinarnego należą czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie. Rzecznik dyscyplinarny może wykonywać czynności przy pomocy swoich zastępców.

Komisja Rewizyjna

Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej i gospodarczej okręgowej rady adwokackiej oraz kontrola wykonywania uchwał zgromadzenia izby. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, trzech do pięciu członków oraz dwóch zastępców członków.