PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I i II roku w roku szkoleniowym 2020

 1. Program szkolenia.

Zgodnie z Założeniami programowymi aplikacji adwokackiej oraz Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w uchwale nr 95/2018, z dnia 6 listopada 2018 roku.

 1. Wykładowcy.

1.

Procedura cywilna

Prawo cywilne

Sędzia SA Ryszard Sarnowicz (104 godz.)

2.

Prawo rodzinne

Adw. Jadwiga Gajewska (32 godz.)

3.

Prawo spadkowe

Adw. Daniel Stańczyk (4 godz.)
 1. Harmonogram szkolenia.
1. 3.01.2020 r. adw. Jadwiga Gajewska

 • powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny a powództwo alimentacyjne,
 • obowiązek alimentacyjny – omówienie,
4 godz.
2. 10.01.2020 r. adw. Jadwiga Gajewska

 • powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • wniosek o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów, rozliczenie nakładów i wydatków,
 • małżeńskie ustroje majątkowe – omówienie,
 • wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia rodziców,
4 godz.
3. 17.01.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • określenie stron postępowania,
 • umocowanie, substytucja, upoważnienie do zastępowania,
 • zabezpieczenie dowodu,
 • zabezpieczenie roszczenia,
 • wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych,
 • posiedzenie a rozprawa,
 • dostęp do akt sprawy,
 • przygotowanie do rozprawy i jej przebieg,
 • dowody i postępowanie dowodowe (formułowanie wniosków dowodowych i tezy dowodowej, dowody z dokumentów, zeznań świadków, dowód z opinii biegłego i sposoby kwestionowania opinii, oględziny, inne środki dowodowe, prekluzja dowodowa i nowe dowody,, domniemania, fakty niewymagające dowodu),
 • protokół posiedzenia (rola adwokata w kontroli prawidłowego rejestrowania przebiegu posiedzenia, sprostowanie, uzupełnienie, załącznik do protokołu, zastrzeżenie do protokołu – cel i sposób zgłaszania),
4 godz.
4. 24.01.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • zawieszenie i umorzenie postępowania,
 • modyfikacja żądań pozwu/wniosku,
 • cofnięcie pozwu/wniosku ze zrzeczeniem się i bez zrzeczenia się roszczenia,
 • postanowienia i zarządzenia w toku postępowania,
 • głosy stron,
 • orzeczenia wstępne, częściowe i końcowe,
 • sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń,
 • natychmiastowa wykonalność orzeczenia,
 • przygotowanie do rozprawy odwoławczej,
 • wnioski formalne na rozprawie odwoławczej,
 • wnioski dowodowe w postępowaniu odwoławczym,
 • skutki orzeczenia sądu II instancji,
4 godz.
5. 31.01.2020 r. adw. Jadwiga Gajewska

 • powództwo o rozwód lub separację wraz z wnioskami o zabezpieczenie roszczeń,
 • zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, ustanie małżeństwa – omówienie,
4 godz.
6. 7.02.2020 r. adw. Jadwiga Gajewska

 • powództwo o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • pochodzenie dziecka – omówienie,
4 godz.
7. 14.02.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • powództwo o ochronę dóbr osobistych z uwzględnieniem ochrony przed naruszeniami wynikającymi z publikacji materiału prasowego,
 • powództwo o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną oraz powództwo o uznanie umowy za bezskuteczną,
 • powództwo o ustalenie istnienia prawa lub stosunku prawnego ora o stwierdzenie nieważności czynności prawnej,
 • powództwo o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli w związku z:
 1. umową zobowiązującą do przeniesienia własności,
 2. obowiązkiem przeniesienia własności, wynikającym z zapisu zwykłego,
 3. obowiązkiem przeniesienia własności, wynikającym z bezpodstawnego wzbogacenia,
 4. budową na cudzym gruncie,
 5. roszczeniem kontrahenta umowy przedwstępnej (o zawarcie umowy przyrzeczonej),
 • powództwo o ukształtowanie treści stosunku prawnego,
4 godz.
8. 21.02.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • powództwo o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z czynów niedozwolonych w przypadku szkód na osobie (wypadek komunikacyjny, zakażenia szpitalne, błąd w sztuce medycznej),
 • powództwo o zapłatę odszkodowania w przypadku szkód na mieniu,
 • powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
 • powództwa o roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • powództwo o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika,
4 godz.
9. 28.02.2020 r. adw. Daniel Stańczyk

 • powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • powództwo o wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
 • powództwo o zachowek,
 • wniosek o stwierdzenia nabycia spadku,
 • wniosek o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia w przedmiocie przyjęcia spadku,
 • wniosek o dział spadku,
4 godz.
10. 6.03.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • powództwo o naprawienie szkody wynikającej z działań i zaniechań władzy publicznej w sferze imperium, w tym szkody wynikającej z przewlekłego prowadzenia postępowania (procedura przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka),
4 godz.
11. 13.03.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • powództwa petytoryjne (w tym eksmisyjne), powództwa związane z realizacją roszczeń uzupełniających (w tym o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy cudzej),
 • powództwo posesoryjne,
 • powództwa i wnioski związane z zarządem i korzystaniem z rzeczy wspólnej,
4 godz.
12. 20.03.2020 r. adw. Jadwiga Gajewska

 • wniosek o powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • stosunki miedzy rodzicami a dziećmi – omówienie,
4 godz.
13. 27.03.2020 r. adw. Jadwiga Gajewska

 • wniosek o przysposobienie,
 • przysposobienie – omówienie,
4 godz.
14. 16.04.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • powództwa w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym z uwzględnieniem postępowania elektronicznego,
4 godz.
15. 23.04.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • powództwa i wnioski realizowane na podstawie roszczeń związanych z ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i wnioski wieczystoksięgowe,
 • powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej,
4 godz.
16. 30.04.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • wniosek o stwierdzenie zasiedzenia,
 • wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy,
17. 8.05.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
 • powództwo osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji,
4 godz.
18. 15.05.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • sprzeciw od nakazu zapłaty,
 • zarzuty od nakazu zapłaty,
 • skarga na orzeczenie referendarza sądowego,
4 godz.
19. 22.05.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • sprzeciw od nakazu zapłaty,
 • zarzuty od nakazu zapłaty,
 • skarga na orzeczenie referendarza sądowego,
4 godz.
20. 29.05.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • postępowanie zażaleniowe, zażalenie,
 • postępowanie apelacyjne, apelacja (wymogi formalne
  i materialne).
4 godz.
21. 5.06.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • postępowanie zażaleniowe, zażalenie,
 • postępowanie apelacyjne, apelacja (wymogi formalne
  i materialne).
4 godz.
22. 19.06.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • postępowanie zażaleniowe, zażalenie,
 • postępowanie apelacyjne, apelacja (wymogi formalne
  i materialne).
4 godz.
23. 26.06.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • skarga kasacyjna,
 • wznowienie postępowania,
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
4 godz.
24. 4.09.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • skarga kasacyjna,
 • wznowienie postępowania,
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
4 godz.
25. 11.09.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • wymogi (formalne) ważności i skuteczności umów (zgoda organów osób prawnych na zawarcie umowy, zgoda podmiotów publicznych, umowy przekraczającej zwykły zarząd majątkiem wspólnym, umowy przekraczającej zwykły zarząd rzeczą wspólną),
 • oznaczenie stron umowy (wymogi wynikające z ustaw: Prawo przedsiębiorców, o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeks spółek handlowych, oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej),
 • reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy (umowy pomiędzy spółką a członkiem jej organów, umowy z samym sobą, umowy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, umowy z podmiotami publicznymi, umowy dot. majątku wspólnego umowy dot. rzeczy wspólnej, umowy dot. spadku),
4 godz.
26. 18.09.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

Treść umowy.

 • definicje legalne,
 • zabezpieczenia wierzytelności (poręczenie przez osobę trzecią, zabezpieczenie wekslem własnym in blanco, ustanowienie kaucji, wpłata na rachunek powierniczy, ustanowienie obowiązku zapłaty kary umownej, ustanowienie umownej wysokości odsetek za opóźnienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, ustanowienie zastawu zwykłego i rejestrowego, ustanowienie hipoteki, ustanowienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zobowiązanie się do posiadania ubezpieczenia),
 • prawo odstąpienia od umowy i jej wypowiedzenia,
 • zastrzeżeniem warunku i terminu,
 • postanowienia umowne z zakresu prawa autorskiego,
 • standardowe klauzule umowne (klauzula derogacyjna, klauzula arbitrażowa – zapis na sąd polubowny, klauzula salwatoryjna, klauzula merger, klauzula adaptacyjna, klauzula waloryzacyjna, pactum de forma, pactum de non cedendo, pactum de non compensando, klauzula non compete, klauzula poufności (NDA), klauzula wyłączenia/ograniczenia odpowiedzialności),
 • postanowienia umowne dot. przetwarzania danych osobowych,
4 godz.
27. 25.09.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • spójność terminologiczna i układ tekstu umowy,
 • wzorce umów (obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta, niedozwolone klauzule umowne, umowy zawierane z konsumentem na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, wymogi formalne przy umowach o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
 • negocjowanie postanowień umownych, granice swobody umów,
4 godz.
28. 2.10.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

Charakterystyczne elementy konstrukcji poszczególnych umów.

 • umowy przenoszące własność rzeczy i praw (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa dostawy, umowa darowizny),
 • umowy o korzystanie z rzeczy i praw (umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa licencji).
4 godz.
29. 9.10.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

Charakterystyczne elementy konstrukcji poszczególnych umów.

 • umowy odnoszące się do świadczenia usług (umowa zlecenia, umowa komisu, umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa przechowania, umowa przewozu, umowa spedycji),
 • typowe umowy nienazwane (umowa franchisingu, umowa faktoringu, umowa sponsoringu, umowa outsourcingu, umowy powiernicze).
4 godz.
30. 16.10.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • udział adwokata w postępowaniu egzekucyjnym,
 • zasada współdziałania stron i uczestników postępowania egzekucyjnego,
 • obowiązek czynnego uczestniczenia wierzyciela w postępowaniu,
 • zasada ochrony dłużnika oraz zasada równości,
 • wyjawienie majątku,
 • poszukiwanie majątku dłużnika,
 • egzekucja z nieruchomości,
4 godz.
31. 23.10.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • mediacja jako forma alternatywnego rozstrzygania sporów, udział adwokata w postępowaniu przed mediatorem,
 • arbitraż, zasady postępowania przed sądem polubownym, skarga o uchylenie wyroku arbitrażowego, nadanie klauzuli wykonalności na orzeczenie sądu arbitrażowego,
4 godz.
32. 30.10.2020 r. adw. Jadwiga Gajewska

Powtórzenie materiału – rozwiązywanie kazusów.

4 godz.
33. 6.11.2020 r. SSA Ryszard Sarnowicz

 • aspekty praktyczne udziału pełnomocnika w postępowaniu procesowym, nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym z elementem transgranicznym,
 • doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych oraz tłumaczenia dokumentów,
 • międzynarodowe postępowanie cywilne: zasada priorytetu umów międzynarodowych, zasada równouprawnienia cudzoziemców w zakresie ochrony sądowej, zasada respektowania jurysdykcji sądów zagranicznych, zasada stosowania własnego prawa procesowego, zasada wzajemności,
 • zasady dotyczące prawa rodzinnego w sprawach ze stosunków między małżonkami, stosunków między rodzicami a dziećmi i w sprawach alimentacyjnych,
 • europejskie postępowanie nakazowe oraz w sprawach drobnych roszczeń,
 • tytuły egzekucyjne dla roszczeń bezspornych,
 • sądy krajowe jako forum stosowania prawa europejskiego,
 • procedura prejudycjalna (specyfika współpracy sądu krajowego z Trybunałem Sprawiedliwości UE , uprawnienie/obowiązek sądu do sformułowania zapytania prawnego, rola pełnomocnika w sformułowaniu pytania prejudycjalnego i wniosek o jego zadanie, odpowiedź TSUE – skutek prawny orzeczenia prejudycjalnego),
 • prawo właściwe dla zobowiązań umownych i poza umownych,
4 godz.
34. 13.11.2020 r. adw. Jadwiga Gajewska

Powtórzenie materiału – rozwiązywanie kazusów.

4 godz.
35. 20.11.200 r. SSA Ryszard Sarnowicz

Powtórzenie materiału – rozwiązywanie kazusów.

4 godz.
 1. Miejsce, godziny i porządek szkolenia.
 1. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu, przy ul. Młynarskiej 10:

 • o godz. 13.00 – z adw. Jadwigą Gajewską, adw. Danielem Stańczykiem,

 • o godz. 16.30 – z SSA Ryszardem Sarnowiczem (uwaga: zajęcia w kwietniu odbywają się w czwartki),

 1. Aplikanci adwokaccy mają obowiązek uczestnictwa w szkoleniach.

 2. Starosta grupy szkoleniowej sporządza listę obecności na szkoleniu.

 3. Każda nieobecność aplikanta adwokackiego na szkoleniu powinna być usprawiedliwiona w sposób i terminie określonym w Regulaminie odbywania aplikacji adwokackiej.