PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I i II roku w roku szkoleniowym 2021

I. Program szkolenia.

Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w uchwałach nr 12/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku oraz nr 95/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku.

II. Wykładowcy.

1. Prawo o adwokaturze, Etyka,Kształtowanie wizerunkuadwokata

Historia adwokatury

Adw. Borysław Szlanta(12 godz.)Adw. Andrzej Malicki (8 godz.)

2. Prawo i postępowanie karne Adw. Tomasz Burda (56 godz.)

Sędzia S.A. Mariusz Młoczkowski(44 godz.)

Sędzia S.O. Stanisław Jaźwiński(20 godz.)

III. Harmonogram szkolenia.

1. 8.01.2021
r. 
SSA Mariusz Młoczkowski

 

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym – przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

-podjęcie i wznowienie umorzonego postępowania

-doręczenia, wezwania, zawiadomienia

-zażalenie na decyzje procesowe wydane w postępowaniu przygotowawczym

– zażalenie na umorzenie postępowania przygotowawczego

4 godz.
2. 15.01.2021
r.
SSA Mariusz Młoczkowski

 

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym – przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

– strony w postępowaniu karnym

– orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym

– postępowanie w sprawie, postępowanie przeciwko osobie

4 godz.

 

3. 22.01.2021
r.
Adw. Andrzej Malicki

Konstrukcja przemówienia adwokackiego. Retoryka. Emisja głosu.

4 godz.

 

4. 29.01.2021
r.
SSA Mariusz Młoczkowski

 

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym – przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

– subsydiarny akt oskarżenia

– środki przymusu w postępowaniu karnym

4 godz.

 

5. 5.02.2021
r.
Adw. Tomasz Burda

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym – przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

– prawa i obowiązki obrońcy i pełnomocnika (upoważnienie do obrony, pełnomocnictwo, obrona tymczasowa, zasady przyjmowania substytucji, upoważnienie do zastępowania dla aplikanta adwokackiego)

– prawo do obrony, obrońca i pełnomocnik z wyboru oraz z urzędu (zasady ustanawiania obrońcy z urzędu), obrona obligatoryjna

– dostęp do akt (przeglądanie akt, udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania)

– kontakt z klientem (porozumienie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym)

– kolizja interesów – zasady postępowania adwokata,

– przypadki odmowy podjęcia się obrony – czy adwokat może powoływać się na klauzulę sumienia ?

– zakres należytej staranności w prowadzeniu obrony

– zasady wykonywania czynności na terenie aresztu śledczego, zakładu karnego

– udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych

– taktyka adwokacka, taktyka przesłuchania

 

Wybrane kategorie przestępstw

– przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

4 godz.

6. 12.02.2021
r.
Adw. Tomasz Burda

 

Zasady prawa karnego materialnego

– wyłączenie odpowiedzialności karnej. Okoliczności wyłączające przestępność czynu (okoliczności wyłączające bezprawność czynu, okoliczności wyłączające winę, okoliczności  wyłączające społeczną szkodliwość czynu)

4 godz.

 

7. 19.02.2021
r.
SSO Stanisław Jaźwiński

 

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy

– inicjatywa dowodowa adwokata – rodzaje dowodów, osnowa i uzasadnienie wniosku, wymogi formalne

– orzeczenia kończące postępowanie, rodzaje wyroków

4 godz.

 

8. 26.02.2021
r.
SSO Stanisław Jaźwiński

 

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

-skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, a dobrowolne poddanie się karze,

-postępowania szczególne

4 godz.

 

9. 5.03.2021
r.
Adw. Tomasz Burda

 

Zasady prawa karnego materialnego

-dyrektywy wymiaru kary nadzwyczajne zaostrzenie kary (ciąg przestępstw, recydywa specjalna, uczynienie sobie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodu, popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym albo przestępstwa o charakterze terrorystycznym), nadzwyczajne złagodzenie kary (podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary i zasady wymierzania kary złagodzonej), warunkowe zawieszenie wykonania kary, kara mieszana, kara ograniczenia wolności, przepadek i środki kompensacyjne,

 

Wybrane kategorie przestępstw

-przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,

– przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w kodeksie karnym i innych ustawach.

4 godz.

 

10. 12.03.2021
r.
SSA Mariusz Młoczkowski

 

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

-posiedzenie a rozprawa

-stawiennictwo na rozprawę, kary porządkowe

-rejestrowanie przebiegu rozprawy, sprostowanie, uzupełnienie protokołu, wyłączenie sędziego

-przedstawiciele mediów na rozprawie

-ograniczenie jawności rozprawy

– opinie biegłych co do niepoczytalności, ograniczonej poczytalności sprawcy, elementy psychiatrii i psychologii sądowej – wymagania w aspekcie procesowym

4 godz.

 

11. 19.03.2012
r.
Adw. Andrzej Malicki

Konstrukcja przemówienia adwokackiego. Retoryka. Emisja głosu.

12. 26.03.2021
r.
Adw. Tomasz Burda

 

Wybrane kategorie przestępstw

– przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, badanie nietrzeźwości, zatrzymanie prawa jazdy

4 godz.

 

 

 

 

 

13. 9.04.2021
r.
Adw. Borysław Szlanta

 

Historia adwokatury ze szczególnym uwzględnieniem historii adwokatury radomskiej, udziału adwokatów w procesach politycznych w okresie PRL oraz udziału adwokatów w życiu publicznym po 1989 roku.

4 godz.

 

14. 16.04.2021
r.
Adw. Tomasz Burda

 

Ćwiczenia praktyczne- apelacja

4 godz.

 

15. 23.04.2021
r.
Adw. Tomasz Burda

 

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

-zorganizowana grupa przestępcza i związek przestępczy

-warunkowe umorzenie postępowania

-skazanie

– koszty postępowania karnego

– wynagrodzenie adwokata – problematyka orzecznicza

4 godz.

 

 

 

 

16. 30.04.2021
r.
Adw. Borysław Szlanta

 

Adwokacki savoir vivre. Wymagania etyczne wobec adwokatów na tle ich praw i obowiązków wynikających z ustaw.

4 godz.
17. 7.05.2021
r.
Adw. Tomasz Burda

 

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

-wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego oraz z ograniczeniem postępowania dowodowego,

 

Wybrane kategorie przestępstw

– przestępstwa przeciwko mieniu (rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo – podobieństwa i różnice)

4 godz.

 

18. 14.05.2021
r.
Adw. Borysław Szlanta

 

Kodeks etyki adwokackiej. Rola rzecznika i sadu dyscyplinarnego na przykładach z postępowań dyscyplinarnych.

Samorząd gwarancją niezależności adwokatury.

4 godz.
19. 21.05.2021
r.
Adw. Tomasz Burda

 

Zasady prawa karnego materialnego

-stadialne i zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa

4 godz.
20. 28.05.2021
r.
SSO Stanisław Jaźwiński

 

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– wyrok łączny

– przedawnienie, zatarcie skazania

4 godz.

 

21. 11.06.2021
r.
Adw. Tomasz Burda

 

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

-wnioski – rodzaje i dopuszczalność

-odszkodowanie a nawiązka

-odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, skazanie

 

Zasady prawa karnego materialnego

-zasady prawa karnego – zasada winy, zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej, zasada humanitaryzmu w prawie krajowym oraz prawie międzynarodowym, zakaz analogii, zakaz retroaktywności, a terminy przedawnienia karalności przestępstw, wiek jako podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej, odpowiedzialność nieletnich

4 godz.

 

22. 18.06.2021
r.
SSA Mariusz Młoczkowski

 

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym

– kasacja (dopuszczalność kasacji, wymogi kasacji, przygotowanie projektu kasacji)

4 godz.

 

23. 25.06.2021
r. 
SSA Mariusz Młoczkowski

 

Postępowanie karne wykonawcze

– udział obrońcy

– nowe okoliczności jako podstawa do zmiany lub uchylenia postanowienia

-odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności

-warunkowe przedterminowe zwolnienie

-wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

-ćwiczenia praktyczne (przygotowanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego)

4 godz.
24. 3.09.2021
r. 

 

Adw. Tomasz Burda

 

Wybrane kategorie przestępstw

-przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, badanie nietrzeźwości, zatrzymanie prawa jazdy

4 godz.
25. 10.09.2021
r.
SSO Stanisław Jaźwiński

 

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym

-wznowienie postępowania (właściwość sądu, podstawy wznowienia postepowania, przygotowanie projektu wniosku o wznowienie postępowania)

4 godz.

 

26. 17.09.2021
r.
SSA Mariusz Młoczkowski

 

Adwokat przed sądem II instancji

– środki odwoławcze

-dopuszczalność i termin wniesienia środka odwoławczego, przymus adwokacki

– wymogi formalne środka odwoławczego

-kierunek środka odwoławczego, zakres zaskarżenia, właściwe sformułowanie zarzutów i wniosków odwoławczych

-modyfikacja, cofnięcie środka odwoławczego

-postępowanie przed sądem II instancji, granice orzekania na niekorzyść oskarżonego, zakaz reformationis in peius, dowód w postępowaniu odwoławczym

4 godz.

 

27. 24.09.2021
r.
SSA Mariusz Młoczkowski

 

Ćwiczenia praktyczne – apelacja

28. 1.10.2021
r.
Adw. Tomasz Burda

 

Ćwiczenia praktyczne – apelacja

4 godz.

 

29. 8.10.2021
r.
SSA Mariusz Młoczkowski

 

Ćwiczenia praktyczne – apelacja

4 godz.

 

30. 15.10.2021
r.
SSO Stanisław Jaźwiński

 

Kodeks Wykroczeń i Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

– zasady odpowiedzialności za wykroczenie,

– postępowanie w sprawach o wykroczenia,

-rodzaje postępowań sądowych,

-postępowanie mandatowe,

– prawo obwinionego do obrony,

– wykroczenia ścigane na żądanie pokrzywdzonego,

-zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu w sprawach o wykroczenie, terminy do ich wniesienia,

4 godz.

 

31. 22.10.2021
r.
Adw. Tomasz Burda

 

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

-przestępstwo ciągłe, a ciąg przestępstw. Zbieg przestępstw, kumulatywna kwalifikacja czynu, współukarane czynności

-wypadek mniejszej wagi

4 godz.

 

32. 29.10.2021
r.
SSA Mariusz Młoczkowski

 

Ćwiczenia praktyczne – kasacja

4 godz.

 

33. 5.11.2021
r.
Adw. Tomasz Burda

 

Prawo karne skarbowe

– zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe

– zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw

-wybrane przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe,

-podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej, interwenient,

– czynny żal,

-dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,

-finansowe i niefinansowe organy postępowania przygotowawczego,

4 godz.

 

34. 19.11.2021
r.
Adw. Tomasz Burda

 

Odpowiedzialność karna w wybranych aktach prawnych

-pozakodeksowe przepisy karne, w tym w szczególności ustawy: o przeciwdziałanie narkomanii, obroni i amunicji, prawo łowieckie, o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawo bankowe,

-postępowanie w sprawach nieletnich, rola obrońcy w tym postępowaniu, charakter i rodzaj czynności procesowych podejmowanych przez obrońcę w sprawach nieletnich,

-porównanie znamion występków z kk i wskazanych ustaw,

-podobieństwa i różnice w konstrukcji odpowiedzialności karnej na podstawie wybranych ustaw

 

Omówienie najważniejszych zagadnień antydyskryminacyjnych oraz przestępstw z mowy nienawiści popełnianych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych w świetle międzynarodowych i krajowych standardów ochrony praw człowieka.

4 godz.

 

35. 26.11.2021
r.
SSA Mariusz Młoczkowski

 

Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych (postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych)

– funkcje konsulów

-doręczenia

-przejęcie i przekazanie ścigania karnego

-przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania

-zatrzymanie dowodów

-zabezpieczenie mienia

-Europejski Nakaz Dowodowy

-Europejski Nakaz Aresztowania

-Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym

-Konwencje, ustawy, rozporządzenia, decyzje ramowe

-orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące spraw karnych

4 godz.

 

 

I. Miejsce, godziny i porządek szkolenia.

  1. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej, ul. Młynarska 10, o godz. 14.00.

  2. Aplikanci adwokaccy mają obowiązek uczestnictwa w szkoleniach.

  3. Starosta grupy szkoleniowej sporządza listę obecności na szkoleniu.

  4. Każda nieobecność aplikanta adwokackiego na szkoleniu winna być usprawiedliwiona w sposób i terminie określonym w Regulaminie aplikacji adwokackiej.