Uprzejmie informujemy, że do kolejnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Radomiu, składki izbowe pozostają w wysokości ustalonej na Zgromadzeniu Izby w dniu 4 września 2020 r. tj:

150 złotych – adwokat wykonujący zawód
90 złotych – adwokat wykonujący zawód, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty
100 złotych – adwokat niewykonujący zawodu
20 złotych – aplikant adwokacki

Składki izbowe wraz z ubezpieczeniem OC należy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.