Mediatorom powierzymy prowadzenie mediacji z udziałem podmiotów rynku finansowego.

Oferujemy:

  • udział w przedsięwzięciu o ważnym wydźwięku społecznym
  • możliwość zdalnego prowadzenia mediacji
  • możliwość zdobycia doświadczenia i współpracę z najlepszymi ekspertami rynku finansowego
  • wynagrodzenie kalkulowane wg stawki 200-300 zł za postępowanie mediacyjne


Ważne:
Z uwagi na ryzyko dot. możliwości wystąpienia konfliktu interesów prosimy, aby NIE zgłaszały się osoby będące obecnie lub w przeszłości stroną umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie:

  • danych osobowych i kontaktowych
  • dokumentu potwierdzającego wpis na listę adwokatów
  • historii zatrudnienia (może to być CV)
  • oświadczenia o spełnieniu wskazanego wyżej wymogu, tj. braku ryzyka dot. konfliktu interesów
  • klauzuli: „Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zapoznałem się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF”.


Klauzulę można pobrać stąd:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_UKNF_61992.pdf

Więcej informacji na temat mediacji i działania Sądu Polubownego przy KNF znajduje się na stronie Sąd Polubowny przy KNF.

Zgłoszenia należy wysłać na adres: sad.polubowny@knf.gov.pl

zależy od liczby prowadzonych spraw w m-cu: za przeprowadzenie pierwszych 30 postępowań w miesiącu, stawka ta wyniesie 300 zł za każde zakończone postępowanie mediacyjne; za każde kolejne przeprowadzone postępowanie do 60 włącznie (3160) stawka wyniesie 250 zł; za każde powyżej 60 (61 i więcej) stawka wyniesie 200 .