Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Radomiu

W dniu 14 czerwca 2022 r. w siedzibie ORA w Radomiu odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Radomiu.

Gośćmi na Zgromadzeniu byli Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati oraz opiekun Izby Radomskiej Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Bartosz Grohman.

Zgromadzenie udzieliło absolutorium organom Izby za okres sprawozdawczy, podjęło uchwały budżetowe (zamieszczone poniżej) oraz udzieliło poparcia Naczelnej Radzie Adwokackiej w jej zamierzeniach i staraniach dotyczących sprawy zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. K 6/22.

Podczas Zgromadzenia odbyła się uroczystość wręczenia odznaki „Adwokatura Zasłużonym”, przyznanej przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Bogumile Bartosiak. Wręczenia odznaki dokonał Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati.

Adw. Bogumiła Bartosiak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. Została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Radomiu w 1983 roku. Od początku swojej pracy zawodowej aktywnie uczestniczyła i nadal uczestniczy w życiu samorządowym Izby Adwokackiej w Radomiu, pełniąc szereg odpowiedzialnych funkcji. W latach 1986–2010 była członkiem ORA w Radomiu, w latach 1989–1992 została wybrana Przewodniczącą Zespołu Wizytatorów, natomiast w latach 2001–2004 członkiem Komisji Rewizyjnej. Wielokrotnie wybierana na członka Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Radomiu oraz na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury. W latach 90-tych była również członkiem Komisji egzaminacyjnych dla przeprowadzenia egzaminu adwokackiego dla aplikantów naszej Izby. Wykazywała i wykazuje żywe zainteresowanie sprawami samorządowymi zapewniając swoją postawą prawidłową działalność organów samorządowych do których była powoływana.

UCHWAŁA nr 1

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Radomiu

z dnia 14 czerwca 2022 r.

W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu oraz sprawozdań finansowych za rok 2021, zgodnie z punktem 7 porządku obrad:

Na podstawie art. 40 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. (t. j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 1184 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu oraz sprawozdań finansowych za rok 2021, Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu postanawia:

  1. Zatwierdzić sprawozdanie z działalności organów Izby Adwokackiej w Radomiu oraz sprawozdań finansowych za rok 2021.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Radomiu

z dnia 14 czerwca 2022 r.

W sprawie zatwierdzenia zamknięć rachunkowych za 2021 rok i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej za rok 2021, zgodnie z punktem 7 porządku obrad:

Na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. (t. j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 1184 ze zm.) po wysłuchaniu wniosków komisji rewizyjnej, Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu postanawia:

  1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 rok., obejmujące: bilans zamykający się kwotą 1 269 959,38 zł złotych oraz rachunek zysków i strat zamykający się kwotą

6 080,44 złotych zysku netto, który przeznaczyć na zwiększenie funduszy ORA.

  1. Udzielić Okręgowej Radzie Adwokackiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Radomiu

z dnia 14 czerwca 2022 r.

W sprawie uchwalenia budżetu Izby na 2022 rok i ustalenia wysokości składek rocznych na potrzeby Izby, zgodnie z punktem 8 porządku obrad:

Na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. (t. j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 1184 ze zm.) Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu postanawia:

  1. Ustalić wysokość składki miesięcznej na potrzeby izby w wysokości:

– 160 (słownie: sto sześćdziesiąt) złotych od adwokata wykonującego zawód.

– 100 (słownie: sto) złotych od adwokata wykonującego zawód, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty.

– 110 (słownie: sto dziesięć) złotych od adwokata członka Izby Adwokackiej niewykonującego zawodu adwokata.

– 25 (słownie: dwadzieścia pięć) złotych od aplikanta adwokackiego.

  1. Zatwierdzić przedłożony preliminarz budżetowy Izby Adwokackiej na 2022 rok.
  2. Upoważnić Okręgową Radę Adwokacką w Radomiu do dokonywania przesunięć w poszczególnych pozycjach budżetowych po stronie wpływów i wydatków przy zachowaniu równowagi budżetowej.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

UCHWAŁA nr 4

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Radomiu

z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu udziela poparcia Naczelnej Radzie Adwokackiej w jej zamierzeniach i staraniach dotyczących sprawy zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. K VI/22.