PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2020

 1. Program szkolenia.

Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w uchwałach nr 12/2014, z dnia 9 stycznia 2014.

 1. Wykładowcy.

1.

Prawo europejskie

doc. dr Ewa Jasiuk (16 godz.)

2.

Prawo konstytucyjne

adw. Marcin Markowski (8 godz.)

3.

Prawo administracyjne, postępowanie

administracyjne i sądowo-administracyjne

adw. Marek Koszek (40 godz.)

4.

Prawa podatkowe

adw. Jakub Jastrząb (16 godz.)

5.

Prawo gospodarczo-handlowe

adw. Grzegorz Kaczmarek (8 godz.)

adw. Marcin Markowski (52 godz.)

 1. Harmonogram szkolenia.
1.

3.01.2020 r.

adw. Jakub Jastrząb

Kontrola skarbowa ze szczególnym uwzględnieniem roli pełnomocnika kontrolowanego.

4 godz.
2.

10.01.2020 r.

adw. Marcin Markowski

Skarga konstytucyjna – z opracowaniem projektu takiej skargi na przedstawionym kazusie.

Prawo petycji.

4 godz.
3.

17.01.2020 r.

adw. Jakub Jastrząb

Rodzaje podatków

 • podatek dochodowy od osób fizycznych,

 • podatek dochodowy od osób prawnych,

Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym (odwołania, zażalenia, organy właściwe w postępowaniu odwoławczy, rodzaje rozstrzygnięć organów odwoławczych) oraz tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji podatkowych.

4 godz.
4.

24.01.2020 r.

adw. Marek Koszek

Prawo inwestycyjne

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 ze zm.),

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.),

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.),

 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

Prawo pomocy społecznej

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1362 ze zm.),

 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej,

 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

4 godz.
5.

31.01.2020 r.

adw. Grzegorz Kaczmarek

Prawo upadłościowe

 • postępowanie upadłościowe i rodzaje upadłości (upadłość z możliwością zawarcia układu, upadłość likwidacyjna),

 • podstawy ogłoszenia upadłości,

 • treść wniosku o ogłoszenie upadłości i legitymacja do jego złożenia,

 • postępowanie zabezpieczające w postępowaniu upadłościowym,

 • skutki ogłoszenia upadłości (co do osoby upadłego, co do majątku upadłego, co do zobowiązań upadłego, skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego, wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego),

 • bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego,

 • środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym,

 • upadłość konsumencka,

Prawo restrukturyzacyjne.

4 godz.
6.

7.02.2020 r.

adw. Marek Koszek

Zasady ogólne w postępowaniu przed organem I i II instancji w postępowaniu administracyjnym.

Postępowanie przed organem I instancji

 • rozprawa administracyjna,

 • zawieszenie postępowania,

 • umorzenie postępowania,

 • rozstrzygnięcia zapadające w postępowaniu administracyjnym I instancyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie administracyjne).

4 godz.
7.

14.02.2020 r.

adw. Marcin Markowski

Krajowy Rejestr Sądowy

 • istota Krajowego Rejestru Sądowego,

 • budowa Krajowego Rejestru Sądowego – 3 rejestry,

 • systematyka danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców,

 • wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców,

 • obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

4 godz.
8.

21.02.2020 r.

adw. Marek Koszek

Kontrola rozstrzygnięć nieostatecznych w postępowaniu przed organami II instancji

 • odwołanie i postępowanie odwoławcze (samokontrola w postępowaniu odwoławczym oraz zakaz reformationis in peius),

 • zażalenie.

4 godz.
9.

28.02.2020 r.

adw. Marcin Markowski

Wnioski o rejestrację podmiotu w KRS i zmianę wpisu – ćwiczenia praktyczne.

4 godz.
10.

6.03.2020 r.

adw. Marcin Markowski

Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji przez sądy.

Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania sądowego.

4 godz.
11.

13.03.2020 r.

adw. Marcin Markowski

Prawo spółek

spółka cywilna i jej przekształcenie w spółkę prawa handlowego (pojęcie, charakter prawny, problem braku podmiotowości prawnej, umowa spółki, ustrój majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników).

4 godz.
12.

20.03.2020 r.

doc. dr Ewa Jasiuk

Wprowadzenie

 • Unia Europejska po Lizbonie,

 • struktura instytucjonalna,

 • rodzaje sądów,

 • podział kompetencji między UE a państwa członkowskie,

Specyfika i zasady prawa Unii Europejskiej

 • ponadnarodowość prawa UE – specyfika źródeł prawa UE,

 • zasada pierwszeństwa prawa UE,

 • zasada skutku bezpośredniego prawa UE.

4 godz.
13.

27.03.2020 r.

adw. Marek Koszek

Kontrola rozstrzygnięć nieostatecznych w postępowaniu przed organami II instancji – ćwiczenia praktyczne – sporządzanie odwołania bądź zażalenia.

4 godz.
14.

3.04.2020 r.

doc. dr Ewa Jasiuk

Procedura postępowania przed sądami unijnymi

 • fazy postępowania,

 • rodzaje pism procesowych (modelowa skarga),

 • terminy,

 • rozprawa,

 • procedury odwoławcze,

 • elementy konstrukcji orzeczenia,

 • język orzeczenia,

 • wybrane orzeczenia w sprawach polskich, odpowiedzi na polskie pytania prejudycjalne.

4 godz.
15.

17.04.2020 r.

adw. Marcin Markowski

Prawo spółek

 • spółka jawna (podmiotowość prawna, zawarcie umowy spółki, rejestracja, wkłady wspólników, majątek spółki, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników, zmiany składu osobowego spółki i jej rozwiązanie, spółka jawna a spółka cywilna),

 • spółka partnerska (partnerzy, odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, zmiany składu osobowego, wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki),

 • spółka komandytowa (istota, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna komandytariusza, zastosowanie, spółka komandytowa a spółka cicha),

 • spółka komandytowo-akcyjna (istota, specyfika regulacji prawnej, powstanie spółki komandytowej, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna akcjonariusza, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, organy spółki, zastosowanie spółki komandytowo – akcyjnej).

4 godz.
16.

24.04.2020 r.

doc. dr Ewa Jasiuk

Procedura prejudycjalna

 • specyfika współpracy sądu krajowego z Trybunałem Sprawiedliwości,

 • uprawnienie pełnomocnika i uprawnienie / obowiązek sądu do sformułowania zapytania prawnego,

 • konstrukcja zapytania prawnego – najczęstsze błędy,

 • odpowiedź Trybunału – skutek prawny orzeczenia prejudycjalnego

Wybrane skargi

 • skarga na naruszenie prawa UE,

 • skarga na bezczynność,

 • skarga na unieważnienie aktu prawa UE.

4 godz.
17.

8.05.2020 r.

adw. Grzegorz Kaczmarek

Prawo upadłościowe – c.d.

Prawo restrukturyzacyjne.

4 godz.
18.

15.05.2020 r.

adw. Marek Koszek

Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznych w postępowaniu administracyjnym – ograniczenie zasady trwałości decyzji administracyjnych.

Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych wadliwych:

 • wznowienie postępowania,

 • stwierdzenie nieważności decyzji,

Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych niewadliwych oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji:

 • zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i 155 k.p.a.

 • zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 161 k.p.a.

 • stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.

4 godz.
19.

22.05.2020 r.

doc. dr Ewa Jasiuk

Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

 • zasady sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

 • obowiązki pełnomocnika w zakresie konstruowania zarzutów naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

4 godz.
20.

29.05.2020 r.

adw. Jakub Jastrząb

Rodzaje podatków

 • podatek od towarów i usług,

 • podatek od spadków i darowizn,

 • podatek od czynności cywilnoprawnych.

4 godz.
21.

5.06.2020 r.

adw. Marcin Markowski

Prawo spółek

spółka z o.o. (cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter prawny, tworzenie spółki, umowa spółki, spółka w organizacji, rejestracja, pojęcie, funkcje i zasady kapitału zakładowego, zmiana wysokości kapitału zakładowego, umorzenie udziałów, organy spółki, prawa i obowiązki wspólników).

4 godz.
22.

19.06.2020 r.

adw. Jakub Jastrząb

Postępowanie przed organem I instancji w sprawach podatkowych:

 • powstanie zobowiązań podatkowych (sposoby, decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego, samoobliczenie podatku),

 • terminy załatwienia spraw w postępowaniu podatkowym,

 • skarga na bezczynność organu,

 • doręczenie pism w postępowaniu podatkowym,

 • wezwania,

 • przywracanie terminów procesowych,

 • wszczęcie postępowania podatkowego,

 • protokoły i adnotacje,

 • dowody (definicja dowodu, rodzaje dowodów, zasady postępowania dowodowego),

 • zawieszenie i umorzenie postępowania (przesłanki i forma),

 • decyzje podatkowe,

 • postanowienia w postępowaniu podatkowym.

4 godz.
23.

26.06.2020 r.

adw. Marcin Markowski

Prawo spółek

 • spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, tworzenie spółki, umowa założycielska i statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, akcje – pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość, organy spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy),

transformacje spółek (łączenie, podział, przekształcenie).

4 godz.
24.

4.09.2020 r.

adw. Marek Koszek

Postępowanie egzekucyjne w administracji

 • przedmiotowy i podmiotowy zakres egzekucji administracyjnej,

 • środki egzekucyjne i postępowanie zabezpieczające.

4 godz.
25.

11.09.2020 r.

adw. Marcin Markowski

Prawo papierów wartościowych

 • konstrukcja przekazu,

 • pojęcie papierów wartościowych,

 • systematyka (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, akcje, konosamenty, dowody składowe).

4 godz.
26.

18.09.2020 r.

adw. Marek Koszek

Postępowanie przed organem I instancji

 • wszczęcie postępowania,

 • strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego,

 • warunki prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego (terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje),

 • dowody i postępowanie dowodowe.

4 godz.
27.

25.09.2020 r.

adw. Marcin Markowski

Prawo papierów wartościowych

 • weksel (cechy zobowiązania wekslowe, rodzaje weksli, podmioty stosunku wekslowego, zasady odpowiedzialności dłużników wekslowych, przenoszenie praw z weksla).

4 godz.
28.

2.10.2020 r.

adw. Marek Koszek

Zasady zaskarżania aktów administracji publicznej do sądu administracyjnego

 • podmiot uprawniony do wniesienia skargi i uczestnicy postępowania,

 • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego i tryb jej wnoszenia,

 • konstrukcja zarzutów w skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego i do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

 • przebieg postępowania sądowego, mediacje,

 • zawieszenie i umorzenie postępowania,

 • rodzaje orzeczeń sądu administracyjnego i skutki ich wydania.

4 godz.
29.

9.10.2020 r.

adw. Marcin Markowski

Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym

 • zagadnienia wprowadzające i formułowanie postanowień umownych (pojęcie i rodzaje kontraktów, zawarcie kontraktu przedmiot i treść kontraktu, forma kontraktu, zasada swobody umów, wykonanie zobowiązań kontraktowych, interpretacja, zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd, znaczenie ogólnych warunków umów, przejście praw i obowiązków wynikających z zobowiązań kontraktowych, skutki niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań kontraktowych, wygaśnięcie zobowiązań kontraktowych),

 • umowy przenoszące własność rzeczy i praw (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa kontraktacji).

4 godz.
30.

16.10.2020 r.

adw. Marek Koszek

Zasady zaskarżania aktów administracji publicznej do sądu administracyjnego:

 • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego i tryb jej wnoszenia,

 • konstrukcja zarzutów w skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego i do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Ćwiczenia praktyczne.

4 godz.
31.

23.10.2020 r.

adw. Marcin Markowski

Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym

 • umowy o korzystanie z rzeczy i praw (umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa know – how),

 • umowy pośrednictwa (umowa zlecenia, umowa komisu, umowa agencyjna),

 • umowy dotyczące inwestycji budowlanych (umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa deweloperska).

4 godz.
32.

30.10.2020 r.

adw. Marcin Markowski

Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym

 • umowy transportowe (umowa przewozu, umowa spedycji),

 • umowy nienazwane (umowa sponsoringu, umowa outsourcingu, umowa franchisingu, factoringowa).

4 godz.
33.

6.11.2020 r.

adw. Marcin Markowski

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

 • pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i w prawie Unii Europejskiej,

 • pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim i w prawie Unii Europejskiej,

 • legalizacja przedsiębiorców (ewidencje, rejestry, koncesje, zezwolenia i inne administracyjne ograniczenia w zakresie działalności gospodarczej).

4 godz.
34.

13.11.2020 r.

adw. Marek Koszek

Zasady zaskarżania aktów administracji publicznej do sądu administracyjnego:

 • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego i tryb jej wnoszenia,

 • konstrukcja zarzutów w skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego i do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ćwiczenia praktyczne.

4 godz.
35.

20.11.2020 r.

adw. Marcin Markowski

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

 • czyny nieuczciwej konkurencji,

 • organy ochrony konkurencji i konsumentów,

 • charakter prawny postępowania antymonopolowego,

 • udział Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w rozstrzyganiu spraw z zakresu ochrony konkurencji dotyczących Polski i konkurencji w działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium RP.

Własność intelektualna i prawo autorskie

 • prawo autorskie i prawa pokrewne,

 • własność przemysłowa – rodzaje i ochrona,

 • ochrona własności przemysłowej w Internecie.

4 godz.
 1. Miejsce, godziny i porządek szkolenia.
 1. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej, przy ul. Młynarskiej 10,
  o godz. 14.00 (zajęcia prowadzone przez adw. Marcina Markowskiego będą się rozpoczynać o godz. 15.00).

 2. Aplikanci adwokaccy mają obowiązek uczestnictwa w szkoleniach.

 3. Starosta grupy szkoleniowej sporządza listę obecności na szkoleniu.

 4. Każda nieobecność aplikanta adwokackiego na szkoleniu winna być usprawiedliwiona w sposób i terminie określonym w Regulaminie aplikacji adwokackiej.