PLAN SZKOLENIA
aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I i II roku

w roku szkoleniowym 2019

I. Program szkolenia.

Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
w uchwałach nr 12/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku oraz nr 95/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku.

II.Wykładowcy

1.

Prawo o adwokaturze, Etyka,

Kształtowanie wizerunku adwokata

Adw. Borysław Szlanta (4 godz.)

Adw. Andrzej Malicki (4godz.)

2.

Historia adwokatury

Adw. Krzysztof Michałkiewicz (8 godz.)

3.

Prawo i postępowanie karne

Adw. Tomasz Burda (44 godz.)

Sędzia S.A. Mariusz Młoczkowski (36 godz.)

Sędzia S.O. Stanisław Jaźwiński (32 godz.)

Adw. Wiesław Fijałkowski (12 godz.)

 

III.Harmonogram szkolenia

1. 10.01.2019r.

Adw. Andrzej Malicki

Adwokacki savoir vivre. Wymagania etyczne wobec adwokatów na tle ich praw i obowiązków wynikających z ustaw.

Konstrukcja przemówienia adwokackiego. Retoryka. Emisja głosu.

4 godz.
2. 18.01.2019r.

SSO Stanisław Jaźwiński

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, a dobrowolne poddanie się karze,

– postępowania szczególne

4 godz.
3. 25.01.2019r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym – przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

– podjęcie i wznowienie umorzonego postępowania

– doręczenia, wezwania, zawiadomienia

– zażalenie na decyzje procesowe wydane w postępowaniu przygotowawczym

4 godz.
4. 1.02.2019r.

Adw. Tomasz Burda

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– wyłączenie odpowiedzialności karnej. Okoliczności wyłączające przestępność czynu (okoliczności wyłączające bezprawność czynu, okoliczności wyłączające winę, okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość czynu)

4 godz.
5. 8.02.2019r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym – przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

– subsydiarny akt oskarżenia

– środki przymusu w postępowaniu karnym

4 godz.
6. 15.02.2019r.

SSO Stanisław Jaźwiński

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– zorganizowana grupa przestępcza i związek przestępczy

– koszty postępowania karnego

– wynagrodzenie adwokata – problematyka orzecznicza

4 godz.
7. 22.02.2019r.

SSO Stanisław Jaźwiński

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– wyrok łączny

– przedawnienie, zatarcie skazania

4 godz.
8. 1.03.2019r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym – przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

– strony w postępowaniu karnym

– orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym

– postępowanie w sprawie, postępowanie przeciwko osobie

4 godz.
9. 8.03.2019r.

Adw. Wiesław Fijałkowski

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– dyrektywy wymiaru kary

nadzwyczajne zaostrzenie kary ( ciąg przestępstw, recydywa specjalna, uczynienie sobie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodu, popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym albo przestępstwa o charakterze terrorystycznym), nadzwyczajne złagodzenie kary ( podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary i zasady wymierzania kary złagodzonej ), warunkowe zawieszenie wykonania kary, kara mieszana, kara ograniczenia wolności, przepadek i środki kompensacyjne,

– przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,

– przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w kodeksie karnym i innych ustawach.

4 godz.
10. 15.03.2019r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– posiedzenie a rozprawa

– stawiennictwo na rozprawę, kary porządkowe

– rejestrowanie przebiegu rozprawy, sprostowanie, uzupełnienie protokołu, wyłączenie sędziego

– przedstawiciele mediów na rozprawie

– ograniczenie jawności rozprawy

4 godz.
11. 22.03.2019r.

Adw. Tomasz Burda

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– warunkowe umorzenie postępowania

– zorganizowana grupa przestępcza i związek przestępczy,

4 godz.
12. 29.03.2019r.

Adw. Tomasz Burda

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu

w komunikacji, badanie nietrzeźwości, zatrzymanie prawa jazdy,

4 godz.
13. 5.04.2019r.

Adw. Krzysztof Michałkiewicz

Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce.

Pierwsze regulacje ustanawiające samorząd adwokacki na ziemiach polskich.

Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 24 grudnia

1918 r. w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego jako nowoczesna regulacja ustroju adwokatury oraz symbol Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Regulacje ustroju adwokatury w II RP.

4 godz.
14. 12.04.2019r.

Adw. Tomasz Burda

Ćwiczenia praktyczne

4 godz.
15. 26.04.2019r.

Adw. Tomasz Burda

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym – przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

– prawa i obowiązki obrońcy i pełnomocnika

– prawo do obrony, obrońca i pełnomocnik z wyboru oraz z urzędu, obrona obligatoryjna

– dostęp do akt (przeglądanie akt, udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania)

– kontakt z klientem (porozumienie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym)

– udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych

– taktyka adwokacka

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

4 godz.
16. 10.05.2019r.

Adw. Krzysztof Michałkiewicz

Regulacje ustroju adwokatury po II wojnie światowej.

Udział adwokatów w walce o poprawę socjalizmu.

Historia adwokatury radomskiej.

4 godz.
17. 17.05.2019r.

Adw. Wiesław Fijałkowski

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego oraz z ograniczeniem postępowania dowodowego,

– przestępstwa przeciwko mieniu (rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo – podobieństwa i różnice)

4 godz.
18. 24.05.2019r.

Adw. Borysław Szlanta

Kodeks etyki adwokackiej. Rola rzecznika i sadu dyscyplinarnego na przykładach z postępowań dyscyplinarnych.

Samorząd gwarancją niezależności adwokatury.

4 godz.
19. 31.05.2019r.

Adw. Tomasz Burda

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– stadialne i zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa

4 godz.
20. 7.06.2019r.

SSO Stanisław Jaźwiński

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy

– inicjatywa dowodowa adwokata – rodzaje dowodów, osnowa i uzasadnienie wniosku, wymogi formalne

– orzeczenia kończące postępowanie, rodzaje wyroków

4 godz.
21. 14.06.2019r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– wnioski – rodzaje i dopuszczalność,

– odszkodowanie a nawiązka,

– odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, skazanie,

– zasady prawa karnego – zasada winy, zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej, zasada humanitaryzmu w prawie krajowym oraz prawie międzynarodowym, zakaz analogii, zakaz retroaktywności, a terminy przedawnienia karalności przestępstw, wiek jako podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej, odpowiedzialność nieletnich

4 godz.
22. 28.06.2019r.

SSO Stanisław Jaźwiński

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym

– kasacja (dopuszczalność kasacji, wymogi kasacji, przygotowanie projektu kasacji)

4 godz.
23. 6.09.2019r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Postępowanie karne wykonawcze

4 godz.
24. 13.09.2019r.

Adw. Tomasz Burda

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu

w komunikacji, badanie nietrzeźwości, zatrzymanie prawa jazdy

4 godz.
25. 20.09.2019r.

SSO Stanisław Jaźwiński

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym

– wznowienie postępowania ( właściwość sądu, podstawy wznowienia postepowania, przygotowanie projektu wniosku o wznowienie postępowania )

4 godz.
26. 27.09.2019r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Postępowanie karne wykonawcze

4 godz.
27. 4.10.2019r.

Adw. Tomasz Burda

Adwokat przed sądem II instancji

– środki odwoławcze

– dopuszczalność i termin wniesienia środka odwoławczego, przymus adwokacki

– wymogi formalne środka odwoławczego

– kierunek środka odwoławczego, zakres zaskarżenia, właściwe sformułowanie zarzutów i wniosków odwoławczych

– modyfikacja, cofnięcie środka odwoławczego

– postępowanie przed sądem II instancji, granice orzekania na niekorzyść oskarżonego, zakaz reformationis in peius, dowód w postępowaniu odwoławczym

4 godz.
28. 11.10.2019r.

SSO Stanisław Jaźwiński

Odpowiedzialność karna w wybranych aktach prawnych

– porównanie znamion występków z kk i wskazanych ustaw. Podobieństwa i różnice w konstrukcji odpowiedzialności karnej na podstawie wybranych ustaw

– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

– ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich

– ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

4 godz.
29. 18.10.2019r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych ( postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych)

– funkcje konsulów

– doręczenia

– przejęcie i przekazanie ścigania karnego

– przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania

– zatrzymanie dowodów, zabezpieczenie mienia (decyzja ramowa 2003/577/WSiSW)

– Europejski Nakaz Dowodowy (decyzja ramowa 2008/978/WSiSW )

– Europejski Nakaz Aresztowania (decyzja ramowa 2002/584/WSiSW)

– Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym

– Konwencje, ustawy, rozporządzenia, decyzje ramowe

4 godz.
30. 25.10.2019r.

Adw. Tomasz Burda

Kodeks Wykroczeń i Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (obrońca w sprawie o wykroczenie)

4 godz.
31. 8.11.2019r.

SSO Stanisław Jaźwiński

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– przestępstwo ciągłe, a ciąg przestępstw. Zbieg przestępstw, kumulatywna kwalifikacja czynu, współukarane czynności

– wypadek mniejszej wagi

4 godz.
32. 15.11.2019r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych ( postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych)

– funkcje konsulów

– doręczenia

– przejęcie i przekazanie ścigania karnego

– przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania

– zatrzymanie dowodów, zabezpieczenie mienia (decyzja ramowa 2003/577/WSiSW)

– Europejski Nakaz Dowodowy (decyzja ramowa 2008/978/WSiSW )

– Europejski Nakaz Aresztowania (decyzja ramowa 2002/584/WSiSW)

– Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym

– Konwencje, ustawy, rozporządzenia, decyzje ramowe

4 godz.
33. 22.11.2019r.

Adw. Tomasz Burda

Prawo karne skarbowe

– zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe

– zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw

– wybrane przestępstwa i wykroczenia karno skarbowe

4 godz.
34. 29.11.2019r.

Adw. Tomasz Burda

Ćwiczenia praktyczne

4 godz.
35. 6.12.2019r.

Adw. Wiesław Fijałkowski

Ćwiczenia praktyczne

4 godz.

 

IV. Miejsce, godziny i porządek szkolenia.

  1. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej, ul. Młynarska 10, o godz. 14.00.
  2. Aplikanci adwokaccy mają obowiązek uczestnictwa w szkoleniach.
  3. Starosta grupy szkoleniowej sporządza listę obecności na szkoleniu.
  4. Każda nieobecność aplikanta adwokackiego na szkoleniu winna być usprawiedliwiona w sposób i terminie określonym w Regulaminie aplikacji adwokackiej.