Plan szkolenia aplikantów na 2023 r.

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I i II roku w roku szkoleniowym 2023

  1. Program szkolenia.

Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
w uchwałach nr 12/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku oraz nr 95/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku.

  1. Wykładowcy.

1.

Prawo o adwokaturze, Etyka,

Kształtowanie wizerunku adwokata

Historia adwokatury,

Konstrukcja przemówienia adwokackiego,

Adw. Borysław Szlanta (16 godz.)

2.

Prawo i postępowanie karne

Adw. Daniel Stańczyk (32 godz.)

Adw. Marcin Markowski (24 godz.)

Sędzia SA Mariusz Młoczkowski (64 godz.)

3.

Czynności/widzenia obrońcy w AŚ / ZK

z podejrzanym/oskarżonym/skazanym

Adw. Marcin Kaczmarek (4 godz.)

  1. Harmonogram szkolenia.

1.

13.01.2023 r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym – przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

– podjęcie i wznowienie umorzonego postępowania

– doręczenia, wezwania, zawiadomienia

– zażalenie na decyzje procesowe wydane w postępowaniu przygotowawczym

– zażalenie na umorzenie postępowania przygotowawczego

4 godz.

2.

20.01.2023 r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym – przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

– strony w postępowaniu karnym

– orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym

– postępowanie w sprawie, postępowanie przeciwko osobie

4 godz.

3.

27.01.2023 r.

Adw. Borysław Szlanta

Konstrukcja przemówienia adwokackiego. Retoryka. Emisja głosu.

4 godz.

4.

3.02.2023 r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym – przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

– subsydiarny akt oskarżenia

– środki przymusu w postępowaniu karnym

4 godz.

5.

10.02.2023 r.

Adw. Mariusz Młoczkowski

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym – przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

– prawa i obowiązki obrońcy i pełnomocnika (upoważnienie do obrony, pełnomocnictwo, obrona tymczasowa, zasady przyjmowania substytucji, upoważnienie do zastępowania dla aplikanta adwokackiego)

– prawo do obrony, obrońca i pełnomocnik z wyboru oraz z urzędu (zasady ustanawiania obrońcy z urzędu), obrona obligatoryjna

– dostęp do akt (przeglądanie akt, udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania)

– kontakt z klientem (porozumienie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym)

– kolizja interesów – zasady postępowania adwokata,

– przypadki odmowy podjęcia się obrony – czy adwokat może powoływać się na klauzulę sumienia ?

– zakres należytej staranności w prowadzeniu obrony

– zasady wykonywania czynności na terenie aresztu śledczego, zakładu karnego

– udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych

– taktyka adwokacka, taktyka przesłuchania

Wybrane kategorie przestępstw

– przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

4 godz.

6.

17.02.2023 r.

Adw. Marcin Markowski

Zasady prawa karnego materialnego

– wyłączenie odpowiedzialności karnej. Okoliczności wyłączające przestępność czynu (okoliczności wyłączające bezprawność czynu, okoliczności wyłączające winę, okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość czynu)

4 godz.

7.

24.02.2023 r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– posiedzenie a rozprawa

– stawiennictwo na rozprawę, kary porządkowe

– rejestrowanie przebiegu rozprawy, sprostowanie, uzupełnienie protokołu, wyłączenie sędziego

– przedstawiciele mediów na rozprawie

– ograniczenie jawności rozprawy

– opinie biegłych co do niepoczytalności, ograniczonej poczytalności sprawcy, elementy psychiatrii i psychologii sądowej – wymagania w aspekcie procesowym

4 godz.

8.

3.03.2023 r.

Adw. Daniel Stańczyk

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy

– inicjatywa dowodowa adwokata – rodzaje dowodów, osnowa i uzasadnienie wniosku, wymogi formalne

– orzeczenia kończące postępowanie, rodzaje wyroków

4 godz.

9.

10.03.2023 r.

Adw. Marcin Kaczmarek

Czynności/widzenia obrońcy w AŚ / ZK

z podejrzanym/oskarżonym/skazanym

4 godz.

10.

17.03.2023 r.

Adw. Daniel Stańczyk

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, a dobrowolne poddanie się karze,

– postępowania szczególne

4 godz.

11.

24.03.2023 r.

Adw. Marcin Markowski

Wybrane kategorie przestępstw

– przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu

w komunikacji, badanie nietrzeźwości, zatrzymanie prawa jazdy

12.

31.03.2023 r.

Adw. Borysław Szlanta

Historia adwokatury ze szczególnym uwzględnieniem historii

adwokatury radomskiej, udziału adwokatów w procesach politycznych

w okresie PRL oraz udziału adwokatów w życiu publicznym po 1989 roku.

4 godz.

13.

14.04.2023 r.

Adw. Daniel Stańczyk

Zasady prawa karnego materialnego

– dyrektywy wymiaru kary

nadzwyczajne zaostrzenie kary (ciąg przestępstw, recydywa specjalna, uczynienie sobie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodu, popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym albo przestępstwa o charakterze terrorystycznym), nadzwyczajne złagodzenie kary (podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary i zasady wymierzania kary złagodzonej), warunkowe zawieszenie wykonania kary, kara mieszana, kara ograniczenia wolności, przepadek i środki kompensacyjne,

Wybrane kategorie przestępstw

– przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,

– przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w kodeksie karnym i innych ustawach.

4 godz.

14.

21.04.2023 r.

Adw. Daniel Stańczyk

Ćwiczenia praktyczne – apelacja

4 godz.

15.

28.04.2023 r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– zorganizowana grupa przestępcza i związek przestępczy

– warunkowe umorzenie postępowania

– skazanie

– koszty postępowania karnego

– wynagrodzenie adwokata – problematyka orzecznicza

4 godz.

16.

5.05.2023 r.

Adw. Borysław Szlanta

Adwokacki savoir vivre. Wymagania etyczne wobec adwokatów na tle ich praw i obowiązków wynikających z ustaw.

4 godz.

17.

12.05.2023 r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego oraz z ograniczeniem postępowania dowodowego,

Wybrane kategorie przestępstw

– przestępstwa przeciwko mieniu (rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo – podobieństwa i różnice)

4 godz.

18.

19.05.2023 r.

Adw. Borysław Szlanta

Kodeks etyki adwokackiej. Rola rzecznika i sadu dyscyplinarnego na przykładach z postępowań dyscyplinarnych.

Samorząd gwarancją niezależności adwokatury.

4 godz.

19.

26.05.2023 r.

Adw. Daniel Stańczyk

Zasady prawa karnego materialnego

– stadialne i zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa

4 godz.

20.

2.06.2023 r.

Adw. Marcin Markowski

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– wyrok łączny

– przedawnienie, zatarcie skazania

4 godz.

21.

16.06.2023 r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– wnioski – rodzaje i dopuszczalność

– odszkodowanie a nawiązka

– odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, skazanie

Zasady prawa karnego materialnego

zasady prawa karnego – zasada winy, zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej, zasada humanitaryzmu w prawie krajowym oraz prawie międzynarodowym, zakaz analogii, zakaz retroaktywności, a terminy przedawnienia karalności przestępstw, wiek jako podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej, odpowiedzialność nieletnich

4 godz.

22.

23.06.2023 r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym

– kasacja (dopuszczalność kasacji, wymogi kasacji, przygotowanie projektu kasacji)

4 godz.

23.

30.06.2023 r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Postępowanie karne wykonawcze

– udział obrońcy

– nowe okoliczności jako podstawa do zmiany lub uchylenia postanowienia

– odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności

– warunkowe przedterminowe zwolnienie

– wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

– ćwiczenia praktyczne (przygotowanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego)

4 godz.

24.

1.09.2023 r.

Adw. Marcin Markowski

Wybrane kategorie przestępstw

– przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu

w komunikacji, badanie nietrzeźwości, zatrzymanie prawa jazdy

4 godz.

25.

8.09.2023 r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym

– wznowienie postępowania (właściwość sądu, podstawy wznowienia postepowania, przygotowanie projektu wniosku o wznowienie postępowania)

4 godz.

26.

15.09.2023 r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Adwokat przed sądem II instancji

– środki odwoławcze

– dopuszczalność i termin wniesienia środka odwoławczego, przymus adwokacki

– wymogi formalne środka odwoławczego

– kierunek środka odwoławczego, zakres zaskarżenia, właściwe sformułowanie zarzutów i wniosków odwoławczych

– modyfikacja, cofnięcie środka odwoławczego

– postępowanie przed sądem II instancji, granice orzekania na niekorzyść oskarżonego, zakaz reformationis in peius, dowód w postępowaniu odwoławczym

4 godz.

27.

22.09.2023 r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Ćwiczenia praktyczne – apelacja

28.

29.09.2023 r.

Adw. Daniel Stańczyk

Ćwiczenia praktyczne – apelacja

4 godz.

29.

6.10.2023 r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Ćwiczenia praktyczne – apelacja

4 godz.

30.

13.10.2023 r.

Adw. Marcin Markowski

Kodeks Wykroczeń i Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

– zasady odpowiedzialności za wykroczenie,

– postępowanie w sprawach o wykroczenia,

– rodzaje postępowań sądowych,

– postępowanie mandatowe,

– prawo obwinionego do obrony,

– wykroczenia ścigane na żądanie pokrzywdzonego,

– zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu w sprawach o wykroczenie, terminy do ich wniesienia,

4 godz.

31.

20.10.2023 r.

Adw. Marcin Markowski

Adwokat przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku

– przestępstwo ciągłe, a ciąg przestępstw. Zbieg przestępstw, kumulatywna kwalifikacja czynu, współukarane czynności

– wypadek mniejszej wagi

4 godz.

32.

27.10.2023 r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Ćwiczenia praktyczne – kasacja

4 godz.

33.

3.11.2023 r.

Adw. Daniel Stańczyk

Prawo karne skarbowe

– zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe

– zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw

– wybrane przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe,

– podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej, interwenient,

– czynny żal,

– dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,

– finansowe i niefinansowe organy postępowania przygotowawczego,

4 godz.

34.

10.11.2023 r.

Adw. Daniel Stańczyk

Odpowiedzialność karna w wybranych aktach prawnych

– pozakodeksowe przepisy karne, w tym w szczególności ustawy: o przeciwdziałanie narkomanii, obroni i amunicji, prawo łowieckie, o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawo bankowe,

– postępowanie w sprawach nieletnich, rola obrońcy w tym postępowaniu, charakter i rodzaj czynności procesowych podejmowanych przez obrońcę w sprawach nieletnich,

– porównanie znamion występków z kk i wskazanych ustaw,

– podobieństwa i różnice w konstrukcji odpowiedzialności karnej na podstawie wybranych ustaw

Omówienie najważniejszych zagadnień antydyskryminacyjnych oraz przestępstw z mowy nienawiści popełnianych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych w świetle międzynarodowych i krajowych standardów ochrony praw człowieka.

4 godz.

35.

17.11.2023 r.

SSA Mariusz Młoczkowski

Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych (postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych)

– funkcje konsulów

– doręczenia

– przejęcie i przekazanie ścigania karnego

– przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania

– zatrzymanie dowodów

– zabezpieczenie mienia

– Europejski Nakaz Dowodowy

– Europejski Nakaz Aresztowania

– Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym

– Konwencje, ustawy, rozporządzenia, decyzje ramowe

– orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące spraw karnych

4 godz.

  1. Miejsce, godziny i porządek szkolenia.

  1. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej, ul. Młynarska 10, o godz. 14.00.

  2. Aplikanci adwokaccy mają obowiązek uczestnictwa w szkoleniach.

  3. Starosta grupy szkoleniowej sporządza listę obecności na szkoleniu.

  4. Każda nieobecność aplikanta adwokackiego na szkoleniu winna być usprawiedliwiona w sposób i terminie określonym w Regulaminie aplikacji adwokackiej.